• bn0.jpg
  • bn1.jpg
  • bn2.jpg
  • bn4.jpg
  • bn7.jpg

BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐTM (ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)

In bài này

1/ Đối tượng:

Đối với các Doanh nghiệp, cơ sở đã thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường(ĐTM), sau khi hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hànhvà gửi đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môitrườngđể kiểm tra, xác nhận việc thực hiện.


 

2/ Hồ sơ gồm:

a) Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra,  xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hànhcủa cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 4.2Thông tư 26/2011/TT-BTNMT.

b) Năm (05) báo cáo kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 4.3thông tư 26/2011/TT-BTNMT.

3. Cơ quan nộp phê duyệt

Nộp tại Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.