• bn0.jpg
  • bn1.jpg
  • bn2.jpg
  • bn4.jpg
  • bn7.jpg

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

1. Đối tượng thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (sau đây gọi tắt là cơ sở) đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác …