• bn0.jpg
  • bn1.jpg
  • bn2.jpg
  • bn4.jpg
  • bn7.jpg

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐTM (ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)

1/ Đối tượng:

Đối với các Doanh nghiệp, cơ sở đã thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường(ĐTM), sau khi hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện p…

LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

1.      ĐỐI TƯỢNG LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

-         Các Cơ sở hoạt động trong nước có  các  hoạt  động  liên  quan đến việc sử dụng nguồn nước mặt.

2.      QUY TRÌNH LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

-         Thu thập số…

Nghị Định 35/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 35/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH S…

BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đối với các Doanh nghiệp, cơ sở đã thực hiện đề án bảo vệ môi trường, sau khi hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, phảilập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết và gửi đến cơ quan có t…

Đề án bảo vệ môi trường

1/Đốitượng:

Nghị định chính phủ: 35/2014/NĐ-CP

 Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là cơ sở) đến thời điểm ngày 05 tháng 6 năm 2011 đã đi vào hoạt động nhưng không có quyết định p…

Cam kết bảo vệ môi trường

Công ty Cao Nguyên Xanh xin kính chào quý khách hàng : Chúng tôi là công ty môi trường Thành Phố Hồ Chí Minh . Với thương hiệu nổi tiếng Cao Nguyên Xanh .

Công Ty môi trường Cao Nguyên Xanh . Tọa Lạc tại Thành Phố Hồ Chí Minh . Là công ty mô…