• bn0.jpg
  • bn1.jpg
  • bn2.jpg
  • bn4.jpg
  • bn7.jpg

Quy định nước rỉ rác QCVN 25-2009-BTNMT

In bài này

QCVN 25: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình  duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phạm vi điều chỉnh:

Quy chuẩn này  quy định nồng độ tối đa  cho  phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của bãi  chôn  lấp chất thải rắn khi  xả vào  nguồn tiếp nhận.

Đối tượng áp dụng:

Quy chuẩn này  áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhân liên quan đến hoạt động chôn lấp chất thải rắn.

mi truong,xu ly khi thai