• bn0.jpg
  • bn1.jpg
  • bn2.jpg
  • bn4.jpg
  • bn7.jpg

Quy định nước thải xăng dầu QCVN 29-2010-BTNMT

In bài này

 

QCVN  29:2010/BTNMT  do  Ban  soạn  thảo  quy  chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường Vụ  Khoa  học  và  Công  nghệ  và  Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số  39/2010/TT-BTNMT  ngày  16  tháng  12  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phạm vi điều chỉnh:

Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu trên đất  liền  khi thải vào các nguồn tiếp nhận.

Đối tượng áp dụng:

Quy chuẩn này  áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến  hoạt động  thải nước thải ra môi trường từ kho xăng dầu và cửa hàng xăng dầu trong  hoạt động kinh doanh; các kho xăng dầu dự trữ quốc gia và các kho xăng dầu phục vụ an ninh quốc phòng.

Nước  thải của  kho  xăng  dầu  nằm  trong  các  cơ  sở  sản  xuất  áp  dụng theo QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

moi truong , xu ly nuoc thai, dich vu moi truong