• bn0.jpg
  • bn1.jpg
  • bn2.jpg
  • bn4.jpg
  • bn7.jpg

Quy định nước thải sinh hoạt QCVN 14-2008-BTNMT

In bài này

QCVN 14 : 2008/BTNMT do Ban  soạn  thảo quy  chuẩn kỹ  thuật  quốc gia về  chất  lượng nước biên soạn, Tổng cục  Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số/2008/QĐ-BTNMT ngày tháng  năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường 

Phạm vi điều chỉnh:

Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm  trong nước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường.

Không áp dụng quy chuẩn này đối với nước thải sinh hoạt thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Đối tượng áp dụng:

Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ sở công cộng, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở dịch vụ, khu chung cư và khu dân cư, doanh nghiệp thải nước thải sinh hoạt ra môi trường.