• bn0.jpg
  • bn1.jpg
  • bn2.jpg
  • bn4.jpg
  • bn7.jpg

Quy định nước thải dệt may QCVN 13-2008-BTNMT

In bài này

QCVN 13:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và  Vụ Pháp chế trình  duyệt và được ban hành  theo  Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phạm vi điều chỉnh:

chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt may khi thải ra môi trường.

Đối tượng áp dụng:

chuẩn này  áp  dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thải nước thải công nghiệp dệt may ra môi trường.