• bn0.jpg
  • bn1.jpg
  • bn2.jpg
  • bn4.jpg
  • bn7.jpg

Quy định khí thải tại nguồn QCVN 19-2009-BTNMT

In bài này

QCVN 19: 2009/BTNMT do Ban  soạn thảo quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia  về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, và Vụ Pháp chế  trình duyệt và được ban hành theo Thông  tư số 25/2009/TT - BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phạm vi điều chỉnh:

Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp khi phát thải vào môi trường không khí.

Đối tượng áp dụng:

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải khí thải công nghiệp có chứa bụi và các chất vô cơ vào môi trường không khí. Khí thải của một số ngành công nghiệp và lĩnh vực hoạt động đặc thù được quy định riêng.