• bn0.jpg
  • bn1.jpg
  • bn2.jpg
  • bn4.jpg
  • bn7.jpg

Quy đinh khí thải phân bón QCVN 21-2009-BTNMT

In bài này

QCVN  21:  2009/BTNMT  do  Ban  soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên  soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phạm vi điều chỉnh:

Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp  sản xuất phân bón hóa học khi phát thải vào môi trường không khí.

Đối tượng áp dụng:

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải khí thải công nghiệp  sản xuất phân bón hóa học (có quy trình sản xuất phân amoniphosphat (MAP và DAP), nitrozophosphat, supe photphat đơn, supe photphat kép, phân lân nung chảy, kali clorua và phân hỗn hợp, sản xuất amoniac, axit nitric, axit sunfuric, axit phosphoric, amoni sulphat, urea, amoni nitrat, canxi amoni nitrat và amoni sulphat nitrat) vào môi trường không khí.