• bn0.jpg
  • bn1.jpg
  • bn2.jpg
  • bn4.jpg
  • bn7.jpg

Quy đinh độ rung QCVN 27-2010-BTNMT

QCVN 27:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và rung động biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ Pháp chế trình  duyệt và được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 …