• bn0.jpg
  • bn1.jpg
  • bn2.jpg
  • bn4.jpg
  • bn7.jpg

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ

National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định nồ…

Quy định nước thải y tế QCVN 28-2010-BTNMT

QCVN 28:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và  Công  nghệ và  Vụ Pháp chế trình  duyệt và được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm …

Quy định nước rỉ rác QCVN 25-2009-BTNMT

QCVN 25: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình  duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 nă…

Quy định nước thải xăng dầu QCVN 29-2010-BTNMT

 

QCVN  29:2010/BTNMT  do  Ban  soạn  thảo  quy  chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường Vụ  Khoa  học  và  Công  nghệ  và  Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số  39/2010/TT-BTNMT&nb…

Quy định nước biển ven bờ QCVN10-2008-BTNMT

QCVN 10:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và  Vụ Pháp chế trình  duyệt và được ban hành  theo  Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ T…

Quy định nước thải sinh hoạt QCVN 14-2008-BTNMT

QCVN 14 : 2008/BTNMT do Ban  soạn  thảo quy  chuẩn kỹ  thuật  quốc gia về  chất  lượng nước biên soạn, Tổng cục  Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số/2008/QĐ-BTNMT ngày tháng  năm  2008 của Bộ tr…

Quy định nước thải thủy sản QCVN 11-2008-BTNMT

QCVN 11:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên  soạn, Tổng cục Môi trường và  Vụ Pháp chế trình  duyệt và được ban hành  theo  Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ …

Quy định nước thải dệt may QCVN 13-2008-BTNMT

QCVN 13:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và  Vụ Pháp chế trình  duyệt và được ban hành  theo  Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ T…

Quy định luật bảo vệ môi trường 21-2008-ND-CP

Nghị đinh Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều …

Quy định khí thải xi măng QCVN 23-2009-BTNMT

QCVN 23: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí  biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng …

Quy định khí thải tại nguồn QCVN 19-2009-BTNMT

QCVN 19: 2009/BTNMT do Ban  soạn thảo quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia  về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, và Vụ Pháp chế  trình duyệt và được ban hành theo Thông  tư số 25/2009/TT - BTNMT ngày …

Quy đinh khí thải phân bón QCVN 21-2009-BTNMT

QCVN  21:  2009/BTNMT  do  Ban  soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên  soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 t…

Quy đinh khí thải nhiệt điện QCVN 22-2009-BTNMT

QCVN 22: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và  Công  nghệ, Vụ Pháp chế trình  duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 thán…

Quy định khí thải có chất hữu cơ QCVN 20-2009-BTNMT

QCVN 20: 2009/BTNMT do  Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 nă…